Stres za počítačom

Pridané: 07.05.2021

Ako je to naozaj na pracoviskách? Zákon by mal chrániť Vaše zdravie. Je to v praxi tak?


Najskôr si uvedieme, ako sa legislatívne vyvíjala situácia ohľadom "stresu za počítačom".


Prvou lastovičkou bolo Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci. Tento zákon upravoval len čiastočne danú problematiku a preto bol v nasledujúcom roku zrušený zákonom NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zákon č. 355/2007 Z. z. upravuje vykonávanie prevencie ochorení a porúch zdravia a požiadavky na zdravé životné a pracovné podmienky. Pracovné podmienky ovplyvňujú okrem fyzikálnych, biologických aj psychologické a sociologické faktory, ovplyvňované samotným režimom práce, stavom pracovného prostredia a odpočinkom. Zákonne je tu vymedzená aj poradenská činnosť Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré sa formou špecializovaného poradenstva zameriavajú na prevenciu najzávažnejších ochorení ovplyvňovaním rizikových faktorov životného štýlu, najmä fajčenia, nedostatočnej fyzickej aktivity, nesprávnej výživy, obezity a stresu. V tomto zákone je stanovená povinnosť zamestnávateľom zabezpečiť hodnotenie psychickej záťaže a technické opatrenie na zníženie miery psychického a senzorického zaťaženia.


Z tohoto zákona priamo vyplýva aj existencia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. Uprvuje tiež postupy a metódy pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže.


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami je z pohľadu našej témy tým najdôležitejším. Z tohoto zákona vyplýva zamestnávateľovi povinnosť analyzovať a hodnotiť podmienky pri práci so zobrazovacími jednotkami s cieľom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia, osobitne aj z hľadiska psychickej pracovnej záťaže. Tiež mu z tohoto zákona vyplýva zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce, a to najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce. V prípade, ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti súvisiace s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou, je na zamestnávateľovi, tiež na jeho náklady, povinnosť zabezpečiť odborné vyšetrenie podporného, pahybového aj nervového systému.


Prinášame Vám tieto informácie pre zlepšenie situácie na poli informácií o strese. Často stačí informácia na to, aby vysoké ekonomické náklady neboli prekážkou ani hospodárskeho rastu, konkurencie schopnosti firiem, systémov sociálneho zabezpečenia, ani verejných financií. Dôležitým v tomto reťazci je aj samotný pracovník za pčítačom...


Späť na zoznam článkov
Copyright 2013 - 2024 © Suspar