Socioterapia

   Strata radosti zo života, pocit narastajúceho vnútorného napätia, neschopnosť uvoľniť sa, časté nočné budenie, nespokojnosť so spôsobom vlastného života, strata zmyslu života, kríza v partnerskom vzťahu, hlbšie a zložito sa vyvíjajúce problémy v rodine - to sú len niektoré príklady, kedy je možné vyhľadať služby socioterapeuta. Uvedené problémy môžu byť spôsobené vplyvom širšieho sociálneho prostredia, alebo istými vzorcami chovania sa jednotlivca. Napríklad nadmerným vyčerpávaním sa v zamestnaní, dlhotrvajúcimi problémami v rodine, či neriešenými problémami partnerského zväzku. Pokúsime sa poodhaliť dôvody prečo je to tak a naznačiť akú dôležitú úlohu tu môžu zohrať oblasti, ako sociálna prevencia, sociálna rehabilitácia spoločne so socioterapiou.


  Socioterapia je vysokoodborná profesionálna zručnosť, ktorá sa na Slovensku rozvíja paralelne so psychoterapiou, sociálnym poradenstvom a inými pomáhajúcimi intervenciami. Ide o prístup ku klientovi, ktorý pracuje na jeho sociálnych a vzťahových problémochSocioterapeut využíva v praxi prvky sociálneho poradenstva, vlastnej terapie a terapeutických techník s cieľom nápravy a zvýšenia kvality života jednotlivca. Mobilizuje jeho individuálne vnútorné kapacity aj vzťahy v jeho sociálnom prostredí. Často sa v súvislosti s výkonom socioterapie spomína multidisciplinárnosť s možnosťou a potrebou aplikovania poznatkov sociálnej práce, psychoterapie, psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, práva, sociológie a medicíny.


   Socioterapia je často nazývaná aj terapiou budúcnosti.

V zahraničí a postupne aj u nás na Slovensku sa v súvislosti so socioterapiou využívajú aj spojenia sociálna terapia, klinická sociológia a prenesene na status profesie socioterapeut aj pojmy sociálny terapeut a klinický sociológ.


  Socioterapiu chápeme ako komplexnú sociálnu liečbu jednotlivca alebo skupiny a socioterapeuta ako iniciátora a poskytovateľa tejto liečby. Nejdná sa teda o čiastkovú sociálnu terapiu, akou je napríklad arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, terapia hrou, ktoré sú poskytované napríklad v sociálnych zariadeniach a ktorých opodstatnenosť je tu samozrejme dôležitá. Nástrojom liečby socioterapeuta nie sú lieky - ako je tomu u lekára, nie je to ani analýza psychických procesov - ako je to u psychológa, či psychiatra. Nástrojom je odhalená podstata problému a jeho následné zvládnutie tak, aby došlo k maximálnemu zlepšeniu alebo k odstráneniu tohoto problému. Tomu predchádza postupné a dôkladné zmapovanie situácie. Práve táto etapa často zaručí správne pomenovanie príčiny problému a následnú úspešnú nápravu.

Copyright 2013 - 2024 © Suspar