Základné formy socioterapie

  • Individuálna socioterapia

zahŕňa v sebe prácu s jednotlivcom na odstránení jeho osobného problému

  • Partnerská socioterapia

týka sa manželského, prípadne partnerského, či priateľského vzťahu. Ten potrebuje zvládnuť situáciu, ktorá by v prípade neriešenia viedla ku vzájomnej kolízii, alebo až k možnému rozchodu. Pretrvávanie negatívnych tendencií môže viesť napríklad k závislostiam, týraniu a následne až k  zdravotným ťažkostiam

  • Rodinná socioterapia

je veľmi podobná partnerskej socioterapii, navyše sú zapojené aj deti partnerov, prípadne širšia rodina. Vzniknutú situáciu sa snaží zvládnuť celá rodina, alebo aspoň jej väčšia časť. Veľmi dôležitá je tu vzájomná podpora

  • Skupinová socioterapia

týka sa väčšej skupiny zúčastnených - spravidla do desať členov. Tí môžu mať spoločný problém a skupina im pomáha získať iný uhol pohľadu na svoju situáciu. Je výhodné, keď sa v skupine nachádzajú ľudia v rôznych štádiách problému, čo pomáha začínajúcim členom získať návody na riešenia a cenné skúsenosti. Významnou zložkou skupinovej terapie je získalnie informácie, ako vníma jednotlivca skupina. 

 

Špeciálnou formou skupinovej socioterapie je firemná socioterapia, ktorá má za cieľ zlepšit interpersonálne vzťahy a komunikáciu na pracovisku. Často býva sprievodným javom aj zlepšenie výkonnosti zamestnancov a ich oddanosti firme

 

  • Komunitná socioterapia

zatiaľ málo využívaná forma práce s veľkým potenciálom na úspešné riešenia. Môže pomôcť v osadách s tendenciou neprispôsobivosti, či častých alebo dlhotrvajúcich konfliktoch. Tiež v prípadne narúšania pokojného spolužitia jej obyvateľov s ostatnými členmi komunity.Veľkou skupinou, ktorá môže využiť túto formu socioterapie sú mestá a obce, pri riešení konfliktných situácií vo svojom území.

 

Najväčšou výhodou tejto formy je vysoká pravdepodobnosť predchádzania súdnych sporov

Copyright 2013 - 2024 © Suspar